Samtalen/planlegging

Det kan vera viktig å setja av eit tidspunkt så snart som råd for ei samtale og planlegging av det som vidare skal skje. Dei fleste kjem til vårt kontor, men vi kan òg koma heim til familien om det er ynskjeleg. Denne samtalen kan finna stad på dagtid, kveld eller i helga.

Under samtalen finn ein ut kva familien sjølv ynskjer å gjera, og kva vi som gravferdsbyrået skal hjelpa til med. Det er mange ting som skal planleggast, så som dødsannonse, eventuell båreandakt eller syning, tid og stad for gravferd, innhaldet i seremonien, songhefte, etc.

Båreandakt/syning

Å få sjå den avlidne etter at vedkommande er stelt og ligg i kista, kan for mange vera ein viktig del i bearbeidinga av sorga. Det kan avtalast tid der ein eller fleire får ei stille stund til å ta farvel.

Ofte kan dette gjerast ved at dei næraste samlar seg til ein båreandakt eller liknande.

Båreandakten gjev ei fin ramme for samlinga rundt kista, og inneheld som oftast ein eller to songar og ein kort andakt som gjerne avsluttast med Fader Vår. Det kan òg vera rom for å dela minner og gode opplevingar ein har hatt saman med den som no er død.

Deretter er det som oftast tilbod for dei som ynskjer å få sjå avdøde.

Mitt siste ynskje…

Døden kjem til oss alle når dette livet tar slutt. Stadig fleire ynskjer å leggja planar for korleis dei ynskjer gravferda skal vera.

Det kan vera mange grunnar til dette. Nokon har ikkje nær familie. Andre vil gjerne letta børa for sine når dagen kjem, slik at dei slepp å ta så mange vanskelege val. Det kan òg vera at ein gjerne vil skapa ei ramme kring eigen død og gravferd som er i tråd med eige liv og tru. Det kan vera song eller salme, dikt, musikk eller eit spesiell tekst-/bibelord ein gjerne ville ha med.

Det er greitt at slike ynskje og planar vert nedskrivne. Ta gjerne kontakt om du treng råd, eller vil ha skjema for utfylling av dine ynskje.

Forslag til salmar ved gravferd: