Gravferd eller bisetjing

Det kan i dagleg tale oppstå noko forvirring med uttrykka gravferd og bisetjing, eller begravelse og bisettelse som er bokmålsuttrykka.

Vi brukar ordet gravferd om seremoniar der vi etter seremonien følgjer kista til grava, og senkar kista.

Bisetjing brukar vi om seremoniar der avdøde skal sendast til kremasjon, og at urne skal setjast ned seinare.

Som regel er det næraste familie som tar avgjerda. Ofte er familien kjent med avdøde sitt ynskje i dette spørsmålet. Nokon skriv òg ned sine ynskje medan dei lever. Dette er til stor hjelp for familien. Vi vil anbefala å sjekka ut om det finst slike skriv.

Spør oss gjerne om det er ting som er uklart.

Gravstad

Alle har rett til fri grav i bustadkommunen, og kan gravleggjast på den gravplassen i kommunen som ein måtte ynskje.

Fredingstida for kistegraver er 30 år, og for urnegraver 20 år.

Om ein ynskjer det kan ein forlengja denne tida etter avtale med kyrkjeverje.

Ein kan velje mellom vanleg kistegrav, tradisjonell urnegrav og særskild stell-fri urnegrav.

På Bremnes kyrkjegard er det òg tilrettelagt eit gravfelt for minoritetar og ulike trus- og livssynssamfunn.

Urnenedsetting

Etter at urna er komen frå krematoriet (vanlegvis etter 2-3 veker etter bisetjinga) kan ein avtala tidspunkt for urnenedsetjing med kyrkjeverje eller gravferdsbyrå.

Det er vanleg at nokon frå familien er til stades ved nedsetjinga, men om ingen kan vera med, må ein gje beskjed om dette.

Ein representant frå kyrkjegarden eller gravferdsbyrået kjem då med urna og hjelper til.

Ynskjer ein å ha prest med, må dette avtalast på førehand.

Spør oss gjerne nærare om detaljer rundt denne handlinga.

Minnelund

På Bremnes kyrkjegard er det ein minnelund med to typar stell frie urnegraver.

Eine delen har ein felles namnestein, medan på den andre delen er det ein stein der kvar einskild har ei eiga namneplate i bronse.

Oskespreiing

Personar som har fylt 15 år kan søkja Fylkesmannen om løyve til at oska kan spreiast for vinden på godkjend stad. Løyve om dette kan òg gjevast til den som er ansvarleg for gravferda om det kan bekreftast at dette var avdøde sitt ynskje.

Spreiing av oska er eit alternativ til gravlegging. Det er difor ikkje mogeleg å få namn og data på gravminne på kyrkjegarden dersom ein vel dette alternativet.